ticket to the future
(096) 214-77-37

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг

Прочитайте текст даної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитися від послуг Виконавця, або уточнити інформацію, що Вас цікавить за телефоном (096) 214-77-37 чи написавши електронний лист за адресою: info@buddy.com.ua. У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтеся з усіма умовами оферти і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення.

Пропозиція (публічна оферта)

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) суб’єкта підприємницької діяльності ТОВ «ЕНІВЕЙ ДІДЖИТАЛ», що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (номер запису 1 070 102 0000 078747 від 09.10.2018), названий в подальшому як «Виконавець» на визначених Договором умовах, згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця. Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.3.5.цього Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

1. Загальні положення

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов. Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Виконавця і в обов’язковому порядку є доступна для ознайомлення Замовнику до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі

2.1. Виконавець – товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНІВЕЙ ДІДЖИТАЛ".

2.2. Акцепт оферти – повне і беззастережне прийняття умов оферти шляхом здійснення дій Замовником, що виражають намір скористатися послугами Виконавця для отримання консультаційних Послуг у сфері освіти за кордоном.

2.3. Замовник – фізична особа, що здійснила Акцепт оферти, і що становиться таким чином Замовником послуг Виконавця по заключеному даному договору.

2.4. Сайт Виконавця – сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям buddy.com.ua.

2.5. Послуги – перелік дій та домовленостей, які спрямовані на надання Замовнику консультаційних Послуг в сфері освіти, представлених на сторінках Сайту.

2.6. Договір (оферта) – договір між Виконавцем та Замовником на надання консультаційних Послуг з навчання за кордоном, який полягає у вигляді акцепту оферти.

2.7. Надалі по тексту Договору Замовник і Виконавець також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».

3. Предмет Договору

Предметом даного договору є надання Виконавцем консультаційних послуг Замовникові щодо умов та порядку вступу у обрані Замовником вищі навчальні заклади за межами України (далі – ВНЗ), з метою вступу до обраного ВНЗ Замовника або особи, законним представником якої по закону він виступає (донька, син, падчерка, пасинок) та надання Виконавцем консультаційних послуг Замовникові щодо видів, строків, вартості та інших умов мовних/професійних програм або курсів з метою інформування Замовника щодо можливої участі останнього в даних програмах/курсах. Замовник бере на себе обов’язки своєчасно прийняти надані послуги та оплатити вартість цих послуг в порядку та способом, передбаченим у даному Договорі (оферті).

4. Порядок укладення Договору:

4.1. Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

4.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання послуг Замовнику, спрямованих на навчання за кордоном. Акцептом умов Договору є здійснення Замовником дій, визначених цим Договором.

4.3. Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на Сайті Виконавця шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

• заповнення Замовником спеціалізованої форми Заявки, розміщеної на Сайті Виконавця;

• здійснення оплати Замовником послуг Виконавця згідно тарифів, вказаних у договорі про оплату послуг.

4.3.1 Будь-яка з вказаних у п. 4.3. дій в окремості, яка виконана Замовником, свідчить про те, що Замовник ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

4.3.2. Термін акцепту не обмежений.

4.3.3. Внесення оплати за Послуги є підтвердженням заявки на навчання.

4.3.4. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

4.3.5. Укладання Договору означає, що Замовник:

• у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами надання послуг;

• визнає безумовну професійну придатність Виконавця і правила здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі;

• приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.

5. Порядок розрахунків і оплати

5.1. Послуги надаються Замовнику виключно на попередній платній основі шляхом оплати Замовником послуг відповідно до Тарифів, вказаних на Сайті Виконавця та прописаних у договорі про надання послуг.

5.2. Вартість послуг за цим Договором визначається загальною вартістю замовлених Замовником платних Послуг Виконавця.

5.3. Остаточна вартість платних Послуг, замовлених Замовником в рамках цього Договору формується Виконавцем та надається Замовнику за допомогою електронної пошти або в усній формі.

5.3. Оплата, внесена Замовником за послуги, у разі одностороннього припинення договору Виконавцем у зв’язку з порушеннями умов даного Договору з боку Замовника, не повертається.

5.3. Оплата послуг Виконавця, а також інших фінансових зобов’язань Замовника перед Виконавцем, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього договору, здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця за допомогою системи “LiqPay” або безпосередньо через банк.

5.4. Якщо Замовник, після підписання цього Договору, з будь якої причини з власної ініціативи відмовляється від послуг, які надає або надав Виконавець, або не має наміру у подальшому вступати до начального закладу, проходити програму/курси Договір у такому випадку вважається виконаним з боку Виконавця та припиняє свою дію, без повернення Замовнику здійсненої оплати. Сторони домовились, що в разі виникнення обставин, викладених у даному пункті Договору, вони не будуть мати жодних претензій одна до одної.

5.5. При відмові Замовника від договору за власною ініціативою з будь-яких причин, незалежних від Виконавця, грошові кошти, сплачені Замовником, не підлягають поверненню Замовнику.

5.6. Грошові кошти, сплачені Замовником не підлягають поверненню Замовнику, у випадку виявлення факту фальсифікації Замовником документів, подання ним підроблених документів або надання Замовником Виконавцю, посольству/консульству, навчальному закладу невірних даних, не достовірної інформації.

5.7. У разі відмови у візі можливе часткове повернення коштів у розмірі та термін відповідно до попередньої домовленості та указаних у договорі про надання послуг.

5.8. Вартість навчання у навчальному закладі, яка оплачується Замовником безпосередньо навчальному закладові, у випадку отримання Замовником відмови у отриманні візи до країни розташування ВНЗ, або у випадку відмови Замовника від участі у програмі, повертається Замовнику у порядку, строки та за правилами, встановленими безпосередньо навчальним закладом. Виконавець не несе відповідальності за дії або бездіяльність навчального закладу з питання повернення сплачених йому коштів.

6. Права та обов’язки Виконавця

6.1. Виконавець зобов’язаний:

6.1.1.Приступити до виконання даного Договору після отримання від Замовника оплати послуг.

6.1.2. Проаналізувати побажання Замовника й надати відповідно до цих побажань комплексну консультацію про можливості отримання освіти за кордоном у обраному навчальному закладі, проаналізувати вимоги Замовника щодо характеристики програм/курсів, зазначених Замовником у Заявці (Додаток № 1), надати відповідно до цих вимог консультацію про існуючі програми/курси вивчення іноземної мови/професійні програми та їх відмінності, про країни та навчальні заклади, що пропонують ці програми/курси, про вартість даних програм/курсів та іншу інформацію, яка стосується предмета даного Договору.

6.1.3. Надавати інформаційно-консультативну допомогу під час вибору Замовником навчального закладу. Надавати Замовнику допомогу у заповненні необхідних анкет та підготовки необхідних документів для вступу у обраний Замовником навчальний заклад.

6.1.4.Надавати вчасно та в повному обсязі послуги, передбачені даним Договором, ознайомити Замовника із умовами, правилами та строками зарахування у обраний Замовником навчальний заклад, шляхом надання інформаційних матеріалів та усних/письмових консультацій.

6.1.5. Попереджати Замовника про відсутність можливості для вступу у обраний Замовником навчальний заклад та подальшого навчання, у випадку невідповідності висунутих Замовником бажаних йому умов вступу у навчальний заклад, якщо висунуті Замовником умови (щодо часу вступу, мови навчання, порядку вступу до навчального закладу та інше) не відповідають законодавству країни, в якій розташовано навчального закладу або затвердженим навчальним закладом офіційних правил вступу та навчання у ньому.

6.1.6. Повідомляти Замовника про результати розгляду уповноваженими особами навчального закладу поданих документів щодо вступу до навчального закладу.

6.1.7. У випадку позитивного результату розгляду поданих документів Замовника уповноваженими особами навчального закладу, передати Замовнику запрошення на навчання та всі необхідні документи, отримані від навчального закладу

6.1.8. Добросовісно виконувати умови цього Договору.

6.1.9. Підготувати та передати Замовнику на підписання Акт приймання-передачі послуг.

6.2. Виконавець має право:

6.2.1.Пропонувати Замовнику змінити умови цього Договору.

6.2.2. Перевіряти інформацію та документи, надані Замовником. У випадку виявлення факту фальсифікації документів або надання недостовірної інформації, Виконавець має право припинити виконання своїх зобов’язань за Договором, розірвати Договір в односторонньому порядку, без відшкодування Замовнику сплачених грошових коштів.

6.2.3. У випадку невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов’язань за цим Договором, розірвати Договір в односторонньому порядку та вимагати від Замовника відшкодування збитків, отриманих у результаті невиконання або неналежного виконання ним умов Договору.

6.2.4. Вести від імені Замовника листування із навчальним закладом з питань вступу, направляти від імені Замовника копії документів та інформацію за допомогою поштових засобів у мережі інтернет або факсу.

6.2.5. Отримати оплату за надання Замовнику послуг за цим Договором.

6.2.6. Надавати послуги за цим Договором самостійно або залучити для виконання цього Договору найманих працівників або третіх осіб, без погодження з Замовником, на умовах субпідряду. При залученні третіх осіб Виконавець несе повну відповідальність перед Замовником за дії залучених осіб.

6.2.7. Повідомити навчальний заклад про неправомірні дії з боку Замовника, з метою створення перешкод у можливості подальшого навчання у обраному Замовником навчальному закладі, у випадку невиконання Замовником зобов’язань щодо проведення оплати послуг Виконавця у повному обсязі.

7. Права та обов’язки Замовника

7.1 Замовник зобов’язаний:

7.1.1 Упродовж усього періоду надання послуг дотримуватися умов цього Договору.

7.1.2. Здійснювати оплату вартості послуг Виконавця протягом 3-х днів з моменту підписання договору.

7.1.2. При заповнені Заявки повідомляти (власноруч вносити) достовірні персональні дані і відомості.

7.1.3. Взаємодіяти з Виконавцем в усіх напрямках навчання Замовника.

7.1.4. Під час отримання послуг сумлінно виконувати рекомендації та поради Виконавця.

7.2. Замовник має право:

7.2.1. Своєчасно у повному обсязі отримати від Виконавця послуги за цим Договором;

7.2.2. Вимагати від Виконавця виконання вимог даного Договору;

7.2.3.Обирати із запропонованих Виконавцем послуг додаткові послуги;

7.2.4. Знайомитися з порядком та умовами здійснення навчального процесу та наданням послуг Виконавцем;

7.2.5. Пропонувати Виконавцю змінити умови цього Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Виконавець несе відповідальність винятково за надання послуг, наданих безпосередньо Замовникові відповідно до даного Договору.

8.3. Виконавець не несе відповідальності за дії державних установ, посольств, консульств, навчальних закладів, авіакомпаній і інших, не пов'язаних з ним юридичних та/або фізичних осіб.

8.4. Всю відповідальність за надання безпосередньо навчальних послуг несе навчальний заклад відповідно до умов, викладених у його інформаційних матеріалах.

8.5. Виконавець не несе відповідальність за будь-які зміни умов проходження програми/курсу, здійснених навчальним закладом після бронювання Виконавцем в інтересах Замовника програми/курсу, у тому числі щодо строків, вартості, місця проведення, відміни програми/курсу і та ін. Виконавець не відповідає за достовірність документів, наданих Замовником. Виконавець не несе відповідальність за неможливість вступу Замовника у ВНЗ, яка виникла у зв’язку із помилково оформленим паспортом чи інших документів, наданих Замовником, або з інших підстав, які не залежать від Виконавця.

8.6. Замовник несе відповідальність за дійсність та достовірність наданих ним документів та інформації.

8.7. Виконавець не несе відповідальності за будь-які пошкодження, втрати, витрати, нещасні випадки й затримки, що виникають з причин, незалежних від нього, включаючи стихійні лиха, воєнні дії, страйки, епідемії, а також зміни в законодавстві та політиці Україна або іноземних держав.

8.8. Виконавець не несе відповідальність за рішення повноважних осіб ВНЗ, щодо результатів розгляду поданих Замовником документів, яке стосується вступу Замовника до ВНЗ, у зв’язку із неможливістю здійснювати будь-який вплив на рішення повноважних осіб ВНЗ.

8.9. Виконавець не відповідає за неможливість вступу Замовника у ВНЗ, яка виникла у зв’язку із недостатнім рівнем знань Замовника, у зв’язку із недостатньою кількістю балів, набраних Замовником при тестуванні, або через недостатній рівень знань мови країни, в якій розташовано ВНЗ, або у разі ненадання Замовником Виконавцю та ВНЗ повного пакету документів згідно з вимогами ВНЗ.

8.10. Усі суперечності, які виникають у зв’язку із цим Договором, повинні розв’язуватися шляхом переговорів та у відповідності до чинного законодавства України.

8.11. Виконавець не несе відповідальність за роботу посольства/консульства країни, в якій розташовано ВНЗ, в тому числі за порядок призначення на співбесіду, відмову у видачі в'їзної візи Замовнику посольством/консульством країни, в якій розташовано ВНЗ, оскільки видача візи є виключно компетенцією даних установ.

8.12. Виконавець не несе відповідальності за якість додаткових послуг, замовлених Замовником у третіх осіб самостійно.

8.13. Сторони домовились, що претензії Замовника щодо умов та процедури вступу та навчання у ВНЗ подаються Замовником безпосередньо до ВНЗ.

8.14. Виконавець не несе відповідальності за дії державних установ, посольств, консульств, ВНЗ, авіакомпаній і інших, не пов'язаних з ним юридичних та/або фізичних осіб.

8.15. Замовник несе відповідальність за:

 • несвоєчасну та неповну оплату наданих Виконавцем послуг, а також вартості участі у програмі/курсі;

 • подання неповного пакету документів;

 • подання неправдивих відомостей, фальсифікованих документів стосовно своєї особи.

9. Зміни і розірвання Договору

9.1. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір без письмового повідомлення про це Замовника, у випадку невиконання Замовником обов’язку щодо здійснення оплати, вказаної у п. 3.2. даного Договору.

9.2. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір, без письмового повідомлення про це Замовника, у випадку порушення Замовником обов’язку щодо надання оригіналів достовірних документів та достовірної інформації та виявлення факту фальсифікації Замовником документів, подання ним підроблених документів або надання Замовником Виконавцю, посольству/консульству, навчальному закладу невірних даних, не достовірної інформації.

10. Вирішення суперечок

10.1 Всі суперечки, які можуть виникнути у ході виконання даного Договору, Сторони зобов'язуються вирішувати шляхом переговорів.

10.2. У випадку недосягнення Сторонами згоди всі суперечки вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

11. Інші положення

11.1 Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

11.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України.

11.3. Сторони домовилися, що всі виключні майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, які створені Виконавцем та надаються Замовнику в процесі надання послуг, у тому числі передбачені Цивільним Кодексом України, Законом України «Про авторське право і суміжні права», Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів (Паризького акту від 24.07.1971, зміненого 02.10.1979), Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 року, а також іншими міжнародними нормативно-правовими актами, а саме:

 • право на використання об’єкта інтелектуальної власності,

 • виключне право дозволяти використовувати об’єкт інтелектуальної власності,

 • виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта інтелектуальної власності, у тому числі забороняти таке використання,

 • а також інші права, які існують на сьогодні або будуть існувати в майбутньому, належать Виконавцю.

11.4. Вся інформація, надана Сторонами одна одній протягом строку дії цього Договору, є конфіденційною інформацією.

  1. Сторони домовились уникати розголошення або використання конфіденційної інформації, не розголошувати жодних відомостей, отриманих однією стороною від іншої Сторони, що є її конфіденційною інформацією, третій особі і використовувати цю інформацію винятково для виконання Договору.

11.6 . Згідно з Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297 – VI, Замовник дає згоду на обробку своїх персональних даних, або персональних даних особи, законним представником якої він є за законом, ТОВ “Енівей Діджитал”, його уповноваженим представникам, також особам та організаціям, що діють на підставі належним чином оформленого дозволу ТОВ “ Енівей Діджитал”, з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із метою забезпечення реалізації відносин щодо надання консультативних послуг. ТОВ “Енівей Діджитал” надано право здійснювати наступні дії (операції) з персональними даними: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну, використання, знеособлення, блокування, знищення) його представникам, а також особам та організаціям, що діють на підставі належним чином оформленого дозволу ТОВ “Енівей Діджитал” з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. ТОВ “Енівей Діджитал” має право розміщувати в інформаційно-комунікативних мережах з метою надання доступу до них обмеженому колу осіб (співробітникам ТОВ “Енівей Діджитал”, представникам міжнародних донорських (грантодавчих) установ, освітніх програм та навчальних закладів) оброблені персональні дані.

  1. Замовнику відомо, що згоду на обробку даних включено до бази персональних даних «Клієнти» ТОВ “Енівей Діджитал”. Метою обробки (у т.ч. збору) персональних даних є забезпечення реалізації відносин щодо надання консультативних послуг. Замовник згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» має право: отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані, що містяться у базі персональних даних «Клієнти»; на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних, відповідно до статті 16 «Порядок доступу до персональних даних» Закону про захист персональних даних; отримувати не пізніше, як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються персональні дані у базі персональних даних «Клієнти», а також отримувати зміст персональних даних, які зберігаються; пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом; пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних володільцем або розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних; застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.

12. Виконавцем за цим договором є:

ТОВ «ЕНІВЕЙ ДІДЖИТАЛ»

код ЄДРПОУ 42541635

Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 20, офіс 807

р/р 26009052715154 в ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ,

МФО 320649

ІПН 425416326554

Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Контактний телефон: +38 (096) 214-77-37

Email: info@buddy.com.ua